مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه

بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی در ادامه سفر دکتر جمالی مدیر کل سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی و بعد از جلسه با مدیران عامل سمن های استان از محل دفاتر و پروژه های برخی از سمن ها بازدید نمود . در کنار این بازدید ایشان از مکان خانه سمن های سلامت خراسان جنوبی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و با همت و نظر مساعد دکتر قائمی رئیس دانشگاه برای تجمیع سمن های حوزه سلامت استان در یک مکان در نظر گرفته شده نیز بازدید نمود و از مکان اختصاص یافته برای این منظور ابراز رضایت نمود و آن را گامی بلند در جهت پیشرفت و حرکت رو به جلوی سمن های این حوزه در خراسان جنوبی دانست.


بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی
بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی
بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی
بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی
بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی
بازدید دکتر جمالی از مرکز جامع درمان بیماران خاص ، انجمن ام اس، مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و خانه  سمن های حوزه سلامت خراسان جنوبی