گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان درمیان


گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان درمیان
1396/07/10 13:53
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان درمیان ،
موضوعات: خبرها ،

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان درمیان اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی...

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، سید محمود حسینی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های مراکز و پایگاه های شهرستان درمیان را اعلام کرد.

این گزارش شامل سطح زیربنا و در صد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

1_ مرکز بهداشت اسدیه :

 سطح زیربنا: 500 متر               

 درصد پیشرفت: 30 درصد      

مرحله پیشرفت فیزیکی:               - اتمام ساخت اسکلت        - شروع حمل و نصب اسکلت

 

2_ مرکز بهداشت نوغاب:

سطح زیربنا: 500  متر    

 درصد پیشرفت: 85  درصد 

 مرحله پیشرفت فیزیکی:  - اتمام تأسیسات و اتمام خاک گچ و سفیدکاری     - اتمام کاشی و سرامیک

 

3_ مرکز بهداشتی درمیان:

 سطح زیربنا: 500 متر

درصد پیشرفت: 30

درصد پیشرفت و مرحله پیشرفت فیزیکی:   -اتمام عملیات نصب اسکلت    شروع عملیات سقف

 

4_ پایگاه بهداشتی طبس مسینا:

سطح زیربنا: 250 متر

درصد پیشرفت: 35 درصد

مرحله پیشرفت فیزیکی:

- اتمام عملیات نصب اسکلت

- شروع عملیات سقف

 

5_ پایگاه بهداشتی قهستان

سطح زیربنا: 250 متر

درصد پیشرفت: 15 درصد

- شروع عملیات نصب اسکلت

 

احداث این پروژه ها تحت نظارت دقیق قرار دارند و هر روز شاهد پیشرفت این مراکز و پایگاه های بهداشتی در شهرستان درمیان خواهیم بود.

پیشرفت مراحل بعدی این پروژه ها به اطلاع خیرین نیکوکار  و مردم عزیز خواهد رسید

مدیریت
برچسب ها: روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت ، پروژه های شهرستان درمیان ،
موضوعات: خبرها ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده