هیات امنا


هیات امنا
1394/01/30 14:58
برچسب ها: مراسم ، خیریه ، حسینی ، محمود ، بیرجندی ، لطیفی ،
موضوعات: آشنایی با مجمع ،

اسامی اعضاء هیات امنا مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی:
دکتر رضایی بیرجندی،
حسین کریم پور فرد،
سید محمود حسینی،
مجید رضا لطیفی،
محّمد رضا حسین پور فرد،
علیرضا جمیع،
رضا علیزاده بیرجندی،
دکتر ولی اللّه زراعتکار،
حاج غلامحسین فرزین،
حسین گلکاری،
رحمت الله طیبی،
غضنفر فروزانفر،
حسین دهقانی،
مهندس محّمد خوشنام،
حسن زرین پناه،
مرتضی یزدانشناس،
غلامرضا خالقی،
محمد صالحی،
علی جعفری،
محّمد امینی،
غلامرضا رحیمی،
سید حسین خیریه،
محّمد علی تابعی،
حسن خسروی،
حسین صباغ،
غلامرضا ساجد،
مراد هاشمزهی،
محمود شکیبی،
محّمد حسن شریف،
محّمد علی خراشادی زاده،
علی بخشی،
عبدالله یوسفی،
محّمد علی هدایتی،
سیّد باقر عبادی،
سیّد علی خیریه،
علیرضا ناصری،
سید مرتضی مرتضوی،
فاطمه حقیقی،
طوبی کاظمی،
صغری دباغپور،
زهرا هلال بیرجندی،
غلامرضا جعفرپور مقدم،
حسین یتیمی،
حسین خزیمه،
زهرا اصغری

مدیریت
برچسب ها: مراسم ، خیریه ، حسینی ، محمود ، بیرجندی ، لطیفی ،
موضوعات: آشنایی با مجمع ،

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده