مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسبعنوان

انتخاب ارکان مجمع خیرین سلامت شهرستان فردوس صورت پذیرفت

انتخاب ارکان مجمع خیرین سلامت شهرستان فردوس صورت پذیرفت

۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۴:۲۹

انتخاب ارکان مجمع خیرین سلامت شهرستان فردوس صورت پذیرفت

پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید

پنجمین شعبه مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی افتتاح گردید

۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۴:۲۷