مجمع خیّرین سلامت خراسان جنوبی

❀ بیاییم سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم ❀

خبر های برچسبشماره حساب ها

 سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم...

سلامتی را به یکدیگر هدیه کنیم...

۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۵۷

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.