مجمع خیرین سلامت


کمک خیر بیرجندی به مجمع خیرین سلامت استان
1397/03/06 14:24

خیر بیرجندی مبلغی را به مجمع خیرین سلامت استان اهدا نمود . 

ادامه مطلب

گزارش تصویری از روند احداث رو به پایان پروژه نوغاب درمیان
1396/10/03 10:23

گزارش تصویری از روند احداث رو به پایان پروژه نوغاب درمیان

ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان بشرویه
1396/09/01 09:01

کمک بیش از 220 میلیون ریال خیران به

مجمع خیرین سلامت شهرستان بشرویه

ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان قاین
1396/08/30 08:44

کمک بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریالی خیران به

مجمع خیرین سلامت شهرستان قاین
ادامه مطلب

کمک خیرین شهرستان طبس
1396/08/29 10:22
کمک بیش از 360 میلیون ریالی خیران به
مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس
ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده