کمک نقدی


کمک خیر گرانقدر به بیماران نیازمند بیمارستان ایران مهر
1396/11/16 08:48

خیر گرانقدر مبلغ 50 میلیون ریال را به بیمارستان ایران مهر جهت کمک به بیماران نیازمند اهدا کرد.

ادامه مطلب

گالری

حساب کاربری

پروژه های انجام شده