برگزاری دومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان

دومین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان...

جلسه کمیته تبلیغات و روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی بر اساس دعوت قبلی، روز چهارشنبه مورخ 96/07/19  در ساعت 18:00 در محل دفتر بیمارستان ایران مهر تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای حسینی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی با خوش آمدگویی و خیر مقدم به حاضرین جلسه را شروع کردند.

ایشان در مورد 2 محور: 1_ رسیدگی به وضعیت کمیته تبلیغات (اضافه کردن افراد جدیدی به کمیته تبلیغات) و 2_ شکل گیری شورای بانوان، به گفتگو پرداختند و از حاضرین در جلسه خواستند تا به تبادل نظر بپردازند.

در ادامه سایر حاضرین نیز نظرات و پیشنهادات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند:

- اعضای کمیته در مورد دعوت افراد و اضافه کردن اعضای جدید به کمیته تبلیغات نظر مثبت دادند و همچنین بازگو کردند که محدود بودن تعداد اعضا باعث میشود که جلسات به تعویق بیفتد و همچنین پیگیری ها هم نیز محدودتر بشود که اگر این مشکل رفع گردد باعث برطرف شدن این مشکل خواهد شد. لذا باید ترتیبی اتخاذ نمود تا به اعضای کمیته افزوده شود.

به همین ترتیب در ادامه مدیرعامل مجمع خیرین استان با هم اندیشی حاضرین به این نتیجه رسیدند که علاوه بر افزودن افراد جدید به کمیته تبلیغات، کمیته دیگری بنام مشارکتهای مردمی هم نیز شکل گیرد.

در ادامه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان  با مشورت حضار در جلسه برای انتخاب و دعوت افراد جدید به کمیته تبلیغات و کمیته مشارکتهای مردمی به جمع بندی رسیدند و افرادی را پیشنهاد دادند که قرار شد برای جلسه بعدی که مقرر گردید روز یکشنبه مورخ 96/07/30 تشکیل گردد، از این بزرگواران دعوت بعمل آید.