اهداف مجمع

1- تلاش برای شناسایی ، هدایت و جذب خیرین بخش سلامت استان و خارج استان و اخذ کمک های بین المللی. 

2- شناسایی نیاز های بخش سلامت استان و اولویت بندی آنها.

3- فرهنگ سازی برای جذب خیرین و کمکهای مردمی برای ارتقای سلامت استان. 

4- تشکیل مجمع خیرین در سطح شهرستان ها و بیمارستانهای دانشگاهی سطح استان. 

5- ارتباط و تعامل با خیریه ها و سازمانهای فعال در زمینه سلامت در سطح استان.

6- پیگیری و اجرای سیاست ها و وظایف محوله مجمع خیرین سلامت کشور.

7- احیای سنت حسنه اسلامی، ترویج فرهنگ احسان، ایثار و جهت دهی در امر سلامت جامعه.  

8-  احداث، تکمیل، ترمیم، تجهیزو همیاری در خصوص مراکز بهداشتی و درمانی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی استان.

9- همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مرکز بهداشتی و درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

10- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی.