خبر های برچسبسربیشه و مود

 بازدید مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی از پروژه سربیشه و مود

بازدید مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی از پروژه سربیشه و مود

۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳:۴۶

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و معاونت مجمع خیرین سلامت بهمراه رییس شبکه بهداشت از پروژه سربیشه و مود