کمیته تبلیغات

اسامی اعضای کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی

ردیف

جناب آقای مهندس سیّد محمود حسینی

1

جناب آقای علی اکبر یعقوبی

2

جناب آقای مهندس محّمد رضا قلاسی مود

3

جناب آقای غلامرضا جعفرپور مقدم

4

جناب آقای مسعود زجاجی

5

جناب آقای علی وفادار

6

جناب آقای محمود حیدری

7

جناب آقای مرسل مالکی

8

جناب آقای امیر اکبرپور

9

جناب آقای محسن جمیع

10