شعب شهرستان ها

شورای خیرین سلامت شهرستان طبس                       آقای حسین محمدی مقدم
شورای خیرین سلامت شهرستان سربیشه                    آقای دکتر مرتضی آصفی             
شورای خیرین سلامت شهرستان بشرویه                    آقای  حسین جهانیان 
شورای خیرین سلامت شهرستان قاین                        آقای  مالک مبینی
شورای خیرین سلامت شهرستان فردوس                    آقای مجید نقره دانی
شورای خیرین سلامت بخش دیهوک                         آقای مصطفی محمدی
شورای خیرین سلامت بخش دستگردان                      آقای  غلامی
شورای خیرین سلامت شهرستان نهبندان                    ......
شورای خیرین سلامت شهرستان سرایان                    آقای محمدپور
شورای خیرین سلامت بخش مود                             آقای غلامرضا شریف زاده