شورای مشارکت های مردمی زنان

شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

شورای زنان مجمع استان خراسان جنوبی در مرداد ماه سال 1397 شکل گرفت.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان آقای سید محمود حسینی هدف از شکل گیری از شورای زنان خیرین سلامت استان را : پررنگ کردن و پیشرفت حوزه سلامت در استان دانست و ابراز امیدواری کردند که با تشکیل این شورا بتوان باعث ترقی و پیشرفت هر چه بیشتر این روند باشیم. ایشان گفتند: نقش بانوان در جذب خیرین میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و بانوان نقش موثری را می توانند بعنوان موتور محرکه در تمام امور جامعه، مخصوصأ در حوزه سلامت داشته باشند و همچنین ما یک سری نیازها در حوزه سلامت داریم که باید به نحوی برنامه ریزی شود که باعث ارتقای سلامت، ارتقای آموزش و فرهنگ سازی و مددکاری و... را در بین مردم و خصوصأ خانم ها ارتقاء و افزایش دهیم.

-با مشورت و هم اندیشی که صورت گرفت رئیس شورا، کمیته ها و اعضای آن  به شرح ذیل انتخاب شدند :

1_ سرکار خانم مژگان شریفی بعنوان رئیس شورای زنان مجمع سلامت استان .

  و سرکار خانم فرشته اسدزاده بعنوان جانشین ایشان انتخاب گردیدند.

 2_ کمیته آموزش و پژوهش             مسئول: سرکار خانم نصرت زمانی پور  جایگزین: سرکار خانم بی بی فاطمه باقرنژاد .

اعضای کمیته: سرکار خانم زهرا وحدانی نیا، سرکار خانم الهام خزاعلی، سرکار خانم زهرا قاسم پور، سرکار خانم نصرت زمانی پور، سرکار خانم بی بی فاطمه باقرنژاد، سرکار خانم دکتر میترا مودی، سرکار خانم طاهره خزاعی، آقای جلیل جراحی.

 3_ کمیته مشاوره و مددکاری              مسئول: سرکار خانم دکتر بهناز ذال      جایگزین: سرکار خانم راضیه فرازی 

اعضای کمیته: سرکار خانم دکتر بهناز ذال، سرکار خانم راضیه فرازی، سرکار خانم سمیرا منجم، سرکار خانم زهرا خسروی، سرکار خانم حدیثه باقری، سرکار خانم هدی تارکی، سرکار خانم معصومه کدخدایی، سرکار خانم مینا رفیعی، سرکار خانم فاطمه خاکشور .

 4_ کمیته نشاط                      مسئول: سرکار خانم زهرا قاسم پور        جایگزین: سرکار خانم الهام خزاعلی

اعضای کمیته:  سرکار خانم میترا باقری دانشور، سرکار خانم محبوبه شریفی، سرکارخانم فرحدخت قلاسی مود، سرکار خانم الهام خزاعلی، سرکار خانم دکتر زهرا قاسم پور، سرکار خانم بتول واعظی راد، سرکار خانم مرضیه خوشحال، آقای دکتر سید ابوالفضل میری.

 5_ کمیته رفاه و مشارکت های اجتماعی                  مسئول: سرکار خانم فرشته اسدزاده     جایگزین: سرکار خانم فرحدخت قلاسی .

اعضای کمیته: سرکار خانم مژگان شریفی ، سرکار خانم فرشته اسدزاده، سرکارخانم فرحدخت قلاسی مود، سرکار خانم زهره موهبتی، سرکار خانم نرگس معینی، سرکار خانم نرگس علی دوست، سرکار خانم منیره محمدی .

 6_ کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی                مسئول: سرکار خانم محبوبه شریفی   جایگزین: سرکار خانم زهرا بهروزی  

اعضای کمیته: سرکار خانم محبوبه شریفی، سرکار خانم زهرا بهروزی، سرکار خانم الهام خزاعلی، سرکار خانم محبوبه عابدینی

 7_ کمیته تصمیم گیری و برنامه ریزی                 شامل همه اعضای شورا می باشد.