خبر های برچسبکیته تبلیغات

شکل گیری جلسه هیئت مدیره و کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان

شکل گیری جلسه هیئت مدیره و کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۹

جلسه هیئت مدیره و کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان تشکیل گردید.