خبر های برچسبپیام تشکر و قدردانی مدیر عامل

پیام تشکرو قدردانی  مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

پیام تشکرو قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۰۹:۳۶

پیام تشکر و قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از دکتر بهنام باریک بین