خبر های برچسبدستگاه فتوتراپ

خرید دو دستگاه فتوتراپ برای بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس

خرید دو دستگاه فتوتراپ برای بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس

۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۱:۱۲

دو دستگاه فتوتراپ برای بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس خریداری شد