خبر های برچسبپدر علم و صنعت

کمک خیر بیرجندی به یک مرکز آموزش بهورزی بیرجند

کمک خیر بیرجندی به یک مرکز آموزش بهورزی بیرجند

۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۵

خیر بیرجندی برای ساخت مرکز آموزش بهورزی بیرجند کمک کرد.