خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی ، به برکت اعیاد مبارک شعبانیه و با کمک بنیاد 15 خرداد و با هدف عزت مندی دختران سرزمین اسلامی مان، ایران ، مقرر گردید یک باب خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند احداث گردد .

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی ، به برکت اعیاد مبارک شعبانیه و با کمک بنیاد 15 خرداد و با هدف عزت مندی دختران سرزمین اسلامی مان، ایران ، مقرر گردید یک باب خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند احداث گردد .
بدین منظور روز دوشنبه مورخ 95/3/3 مهندسین مشاور بنیاد جهت شناسایی موقعیت زمین و تهیه نقشه های اولیه از زمین مورد نظر در دانشکده پرستاری مامایی قاین بازدید نمودند . در این بازدید دکتر دستجردی معاون فرهنگی دانشجویی و جمعی دیگر از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نماینده مجمع خیرین سلامت استان و همچنین مسئولین محلی حضور داشتند .

خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خوابگاه ویژه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی قاین
خیرین سلامت
۱۳۹۵/۰۳/۰۴
۱۱:۱۶
موضوعات: -